BACK TO THE FUTURE

INVESTERA I FRAMTIDENS VINNARE

Investera nu

BACK TO THE FUTURE

INVESTERA I FRAMTIDENS VINNARE

Vilka är vi?

World xFund Allocation

World xFund Allocation är första fonden i XFUNDS® familjen. Det är en aktivt förvaltad global mixfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Att fonden är aktivt förvaltad innebär att fonden inte följer något index utan investeringar baseras på bolagets analyser. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms vara attraktivt värderade, där vi ser god framtida vinst och försäljningstillväxt, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sektor. De räntebärande instrumenten valutasäkras och inriktar sig på större obligationsutgåvor med bra likviditet och ESG tänk.

VALBAR HOS

_____________________________________________________

Press

Senaste nytt

WORLD XFUND ALLOCATION ökade 2,84 procent i augusti – cybersäkerhet fortsatte att gynna fonden

  2021-09-22 09:45 Fonden World xFund Allocation steg 2,84 procent i augusti, vilket var bättre…
Senaste nytt

AIFM Group lanserar global allokeringsfond – under varumärket xFunds.

Läs Pressmeddelandet hos Cicion Här Idag lanseras AIFM Groups nya fond – ”World xFund Allocation” -…
XFunds World Allocation

World xFund Allocation är en global allokeringsfond med fokuserad portfölj bestående av 30-40 bolag. Fonden är aktivt förvaltad och inriktad på globala marknadsledare med ett hållbarhetstänk på temat teknik, hälsa och miljö.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå. Då Fonden kan placera hela fondförmögenheten i aktier och tillgångar med exponering mot aktier kan Fondens risk likställas med en aktiefond. Fonden kan dock även placera medel i räntebärande överlåtbara värdepapper, tillgångar med exponering mot räntemarknaden samt på konto hos kreditinstitut vilket kan minska den totala risken i Fonden.

World xFund Allocation strävar efter att optimera kombinationen av aktie- och ränteplaceringar för att kunna dra nytta av marknadens uppgångar samt vara begränsade mot marknadens nedgångar. Allokeringen i aktier skapar flexibilitet att investera i de marknader som förvaltningsrådet ser som mest gynnsamt samtidigt som räntedelen skapar trygghet.

Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i AIFM Capital AB:s förvaltningsteam.

Valbar hos: Nord Fondkommission, Nordnet, Alpcot och Avanza.
Fonden kan investera maximalt 100% i aktier med målet att över tid ligga investerad till balanserad risk.

Om XFunds

Fondbolaget bakom World xFund Allocation är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Kontakta oss
Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.
Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i AIFM Capital AB:s förvaltningsteam.
Valbar hos: Nord Fondkommission, Nordnet och Avanza.
Fonden kan investera maximalt 100% i aktier med målet att över tid ligga investerad till balanserad risk.

Om World xFund Allocation

Fondbolaget bakom World xFund Allocation är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Kontakta oss

Kursutveckling

+5,16%

(Sedan start 21-06-01)
Jämförelseindex:
50% W1DOW
50% OMRXBONDALL
NAV 105,16 (21-09-23)

Investera

Fonden placerar med exponering mot aktier och aktiemarknaden som kan komma att uppgå till 100 procent. Det är därför viktigt att kunna vänta ut negativa marknadsförändringar. Fonden är lämplig som bas i ett långsiktigt sparande och passar sparare som kan avstå sitt kapital i minst 3 år.

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste två åren.

Den här fonden har förväntad riskkategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning. Att fonden tillhör kategori 4 beror på att den historiska standardavvikelsen (volatiliteten) har varit mellan 5% till 10%.

Läs mer

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i fonden. Den visar inte risken för:
företagsobligationer än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser samt i exceptionella fall att uttag inte kan ske omedelbart efter begäran. Det ställer högre krav på kassahanteringen samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav. Risken hanteras även genom fondens exponering mot räntebärande instrument och fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek.

Kreditrisk: Risken för förlust om utgivare av ett räntebärande papper (emittent) inte kan betala de löpande räntorna eller återbetala lånet på förfallodagen.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

Kontakta oss
XFunds World Allocation

Hållbara Investeringar

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som finansiella företag använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina produkter. XFUNDS® följer artikel 6 i disclosureförordningen – SFDR (grå) och väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall utgångspunkten i fondens investeringsprocess. Vissa produkter har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. hälsa eller miljöteknik.

Fonden investerar i vad vi har identifierat som långsiktigt hållbara teman som vi tror påverkar vår framtid. Därefter jobbar vi aktivt med att hitta ledande företag inom dessa områden eller bolag som vi bedömer ha goda möjligheter att bli det. Exempel på sådana teman ser vi bland annat i omställningen till förnyelsebar energi, den fortsatta digitaliseringen av vårt samhälle och innovationskraften i en effektivare och förbättrad hälsovård. Fonden kommer även att försöka identifiera mera taktiska teman som exempelvis kan uppkomma vid konjunkturförändringar. 

Fondbolaget bakom World xFund Allocation är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

XFunds®

– Extraordinary investments

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret. Vi strävar alltid efter att svara på förfrågningar inom 48 timmar på vardagar, eller nästkommande vardag om du har kontaktat oss på en helg eller röd dag.

Nedan finner du svaret på de vanligaste frågorna.

 

 

Adress: 

AIFM CAPITAL AB , BOX 902, 391 29 KALMAR

Mail:

 info@xfunds.se

 

Följ oss i sociala medier och ta del av vårat nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på det senaste inom fonden.

Vanliga frågor

Hur kan jag få uppdateringar kring fonden?

För att följa uppdateringarna kring fonden skickas anmälan till nyhetsbrevet in via formuläret.

Vad är World xFund Allocation?

World xFund Allocation är en aktivt förvaltad global mixfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fonden förvaltas med en väldiversifierad portfölj av tillgångar.

Hur arbetar fonden med ansvarsfulla investeringar?

AIFM CAPITAL AB har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Fonden arbetar aktivt med screening genom att välja att aktivt inkludera och exkludera olika bolag. Till vår hjälp använder vi oss av taxonomin som är ett verktyg för att identifiera och jämföra investeringar för att nå en hållbar ekonomi. Som investerare arbetar vi med FNs Globala mål för hållbar utveckling där vi främst fokuserar på att bekämpa mål 13.

Vad investerar fonden i?

Fonden placerar utan begränsningar sett till bransch eller geografi men har ett stort hållbarhetsfokus på temat teknik, hälsa och miljö.

Hur kan jag köpa fonden?

Fonden är öppen för försäljning och inlösen varje bankdag. World xFund Allocation A finns tillgänglig via Nord Fondkommission, Nordnet, Alpcot och Avanza.

Nyhetsbrev

Följ vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad på det senaste inom fonden.