ARDEN XFUND

Investera nu

Arden xFund

Arden xFund är andra fonden i XFUNDS® familjen sedan oktober 2021 då Anders R Hjorth tog över som ansvarig förvaltare. Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en portfölj bestående till hälften av aktier och till hälften av ränteplaceringar. Detta uppnås genom tillgångsallokering. Fonden kan variera andelen exponering mot aktiemarknaden mellan 0-100%. Fonden investerar globalt i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier och räntebärande värdepapper.

VALBAR HOS

_____________________________________________________

Arden xFund

Arden xFund är en UCITS fond med daglig handel och brett placeringsmandat. Portföljen är koncentrerad bestående av 20-30 innehav. Fonden är aktivt förvaltad och inriktad på globalt överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier, räntebärande värdepapper och råvaror. Fondens medel får placeras på konto hos kreditinstitut, fondandelar samt i överlåtbara värdepapper.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå. Då fonden kan placera hela fondförmögenheten i aktier och tillgångar med exponering mot aktier kan fondens risk likställas med en aktiefond. Fonden kan dock även placera medel i räntebärande överlåtbara värdepapper, tillgångar med exponering mot räntemarknaden samt på konto hos kreditinstitut vilket kan minska den totala risken i fonden.

Arden xFund strävar efter att optimera kombinationen av aktie- och ränteplaceringar för att kunna dra nytta av marknadens uppgångar samt vara begränsade mot marknadens nedgångar. Allokeringen i aktier skapar flexibilitet att investera i de marknader som förvaltningsrådet ser som mest gynnsamt samtidigt som räntedelen skapar trygghet.

Kursutveckling

-0,32%

(Sedan 2021-10-01)
Jämförelseindex:
OMRX Treasury Bill Index
NAV 151,32 (2022-01-27)
Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.
Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i AIFM Capital AB:s förvaltningsteam.
Valbar hos: Alpcot, Avanza, Fondmarknaden, Nordnet och SAVR.
Fonden kan investera maximalt 100% i aktier med målet att över tid ligga investerad till balanserad risk.

Om Arden xFund

Fondbolaget bakom Arden xFund är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Kontakta oss

Investera

Fonden placerar med exponering mot aktier och aktiemarknaden som kan komma att uppgå till 100 procent. Det är därför viktigt att kunna vänta ut negativa marknadsförändringar. Fonden är lämplig som bas i ett långsiktigt sparande och passar sparare som kan avstå sitt kapital i minst 3-5 år.

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste tre åren.

Den här fonden har förväntad riskkategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning. Att fonden tillhör kategori 4 beror på att den historiska standardavvikelsen (volatiliteten) har varit mellan 5% till 10%.

Läs mer

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i fonden. Den visar inte risken för:
företagsobligationer än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser samt i exceptionella fall att uttag inte kan ske omedelbart efter begäran. Det ställer högre krav på kassahanteringen samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav. Risken hanteras även genom fondens exponering mot räntebärande instrument och fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek.

Kreditrisk: Risken för förlust om utgivare av ett räntebärande papper (emittent) inte kan betala de löpande räntorna eller återbetala lånet på förfallodagen.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

Kontakta oss