WORLD XFUND ALLOCATION

INVESTERA I FRAMTIDENS VINNARE

Investera nu

World xFund Allocation

World xFund Allocation är första fonden i XFUNDS® familjen. Det är en aktivt förvaltad global mixfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Att fonden är aktivt förvaltad innebär att fonden inte följer något index utan investeringar baseras på bolagets analyser. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms vara attraktivt värderade, där vi ser god framtida vinst och försäljningstillväxt, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sektor. De räntebärande instrumenten valutasäkras och inriktar sig på större obligationsutgåvor med bra likviditet och ESG tänk.

VALBAR HOS

_____________________________________________________

XFunds World Allocation

World xFund Allocation är en global allokeringsfond med fokuserad portfölj bestående av 30-40 bolag. Fonden är aktivt förvaltad och inriktad på globala marknadsledare med ett hållbarhetstänk på temat teknik, hälsa och miljö.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå. Då Fonden kan placera hela fondförmögenheten i aktier och tillgångar med exponering mot aktier kan Fondens risk likställas med en aktiefond. Fonden kan dock även placera medel i räntebärande överlåtbara värdepapper, tillgångar med exponering mot räntemarknaden samt på konto hos kreditinstitut vilket kan minska den totala risken i Fonden.

World xFund Allocation strävar efter att optimera kombinationen av aktie- och ränteplaceringar för att kunna dra nytta av marknadens uppgångar samt vara begränsade mot marknadens nedgångar. Allokeringen i aktier skapar flexibilitet att investera i de marknader som förvaltningsrådet ser som mest gynnsamt samtidigt som räntedelen skapar trygghet.

Kursutveckling

+4,48%

(Sedan start 21-06-01)
Jämförelseindex:
50% W1DOW
50% OMRXBONDALL
NAV 104,48 (21-10-18)
Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.
Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i AIFM Capital AB:s förvaltningsteam.
Valbar hos: Nord Fondkommission, Nordnet, Alpcot och Avanza.
Fonden kan investera maximalt 100% i aktier med målet att över tid ligga investerad till balanserad risk.

Om XFunds

Fondbolaget bakom World xFund Allocation är AIFM Capital AB som är ett dotterbolag till AIFM Group AB. Förvaltningen av fonderna sker genom ett förvaltarteam hos AIFM Capital AB.

Kontakta oss

Investera

Fonden placerar med exponering mot aktier och aktiemarknaden som kan komma att uppgå till 100 procent. Det är därför viktigt att kunna vänta ut negativa marknadsförändringar. Fonden är lämplig som bas i ett långsiktigt sparande och passar sparare som kan avstå sitt kapital i minst 3 år.

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste två åren.

Den här fonden har förväntad riskkategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är garanti för framtida risk/avkastning. Att fonden tillhör kategori 4 beror på att den historiska standardavvikelsen (volatiliteten) har varit mellan 5% till 10%.

Läs mer

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Indikatorn speglar risktagande av de viktigaste riskerna i fonden. Den visar inte risken för:
företagsobligationer än i korta räntefonder eller aktiefonder. Företagsobligationsmarknaden har en lägre transparens och likviditet än t.ex. aktiemarknaden. Likviditeten kan variera till följd av förändringar i efterfrågan och utbud. Vid en begränsad likviditet i marknaden kan större uttag ur fonden innebära att innehav behöver säljas till ofördelaktiga priser samt i exceptionella fall att uttag inte kan ske omedelbart efter begäran. Det ställer högre krav på kassahanteringen samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav. Risken hanteras även genom fondens exponering mot räntebärande instrument och fondbolagets möjlighet att begränsa fondens storlek.

Kreditrisk: Risken för förlust om utgivare av ett räntebärande papper (emittent) inte kan betala de löpande räntorna eller återbetala lånet på förfallodagen.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer, politiska beslut, myndighetsbeslut m.m. kan påverka fonden negativt.

Kontakta oss